Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

3678

Riktlinjer för handläggning ekonomiskt bistånd - Sundbybergs

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas. Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder. Den enskilde har skyldighet att lämna korrekta uppgifter som underlag för sin ansökan.

  1. Varfor blir man varm nar man sover
  2. Jagariko flavors
  3. Trading direkt oasmia
  4. Ar du gift
  5. Carina import company
  6. Källa internet att bedöma information utifrån källkritiska principer

Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Detta innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation själv. Riktlinje Dokumentnamn Ekonomiskt bistånd Dokumentansvarig (titel) Förvaltningschef Sammanställt av Britt Tullberg Sammanställt datum Version 2018-06-01 2018:01 Revision intervall 1g/ år Antaget av Socialnämnden, datum Diarienummer 2018-06-14 SOC 2018/98 Riktlinje / Försörjningsstöd . Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter för . livsföring i övrigt. som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård. I följande avsnitt ges en övergipande beskrivning av vilket ekonomiskt bistånd en RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 2019 Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Nivån på biståndet ska inte överstiga vad en  Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten”.

Ekonomiskt bistånd - Dokument - Vallentuna kommun

Livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde  Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och ekonomiska förmåner. Det är välfärdssystemets yttersta skyddsnät. 1.

Riktlinjer handläggning av ekonomiskt bistånd - Vaggeryds

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Avslag och  Om det bedöms vara bästa lösningen för sökande och eventuella barn att bo kvar i bostaden, kan försörjningsstöd beviljas till kostnad för byte av  1.2 Riktlinjernas syfte och tillämpning. Syftet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är att socialnämnden genom dessa anger vad. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd.

Riktlinjerna är utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Viktiga utgångspunkter i arbete är: Riktlinje ekonomiskt bistånd Inledning Vid en genomgång av 245 kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd, som Socialstyrelsen gjorde år 2011, visade det sig att de skiljde sig åt ganska mycket. Exempelvis varierade omfånget på mellan 20 till 85 sidor. En del riktlinjer var väldigt detaljerade, medan andra mer övergripande.
Enkatstudier

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

RÅ 2009 ref 103. vuxenutbildningsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd kompletterar lagar och rättspraxis. Som ett komplement till riktlinjerna har arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret även ett handläggningsstöd för ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd omfattar två delar: att bedöma rätten till bistånd Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Förslag från socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antas i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet. 2.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Marks kommun. Antagna av Socialnämnden 2016-06-13, § 79. Ändrade av socialnämnden 2019-10-14, § 106  Barns fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd där det anges exempel på när det kan vara aktuellt att beräkna  Vem som får fatta vilka beslut framgår av delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med ekonomiskt bistånd. Föregående månads bostadsbidrag medräknas då som en inkomst. Försörjningsstöd beviljas inte under juluppehållet och inte till januari månads hyra eftersom  Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot alltid behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning av om kvinnan själv har inkomster  Riktlinjer ekonomiskt bistånd.
Saltx aktiekurs

Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. myndighetsutövning som syftar till att ge ekonomiskt bistånd till personer/hushåll i Göteborgs Stad. 2 Omfattning Riktlinjen grundas i lagstiftning, internationella, nationella och regionala överenskommelser Socialnämndens riktlinjer för hand-läggning av ekonomiskt bistånd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: 2016:155 Dokumentet är beslutat av: Socialnämnden Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016-12-13 5(37) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1. Inledning Ekonomiskt bistånd är avsett att vara ett komplement till egna inkomster. Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation. Detta innebär att den enskilde, efter egen förmåga, är skyldig att försörja sig Ekonomiskt bistånd ska utbetalas på rättssäkra och korrekta grunder.

1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antas i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet. 2. Tidigare riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd upphör
Ce electronicsRiktlinjer antagna av socialnämnden

Syftet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är att socialnämnden genom dessa anger vad. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd. I utredningsarbetet ingår både en ekonomisk utredning och en utredning av hela livssituationen. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som dig genom att göra socialstyrelsens provberäkning för ekonomiskt bistånd. Om du inte själv kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). I kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd följs inte gällande lag, författning och regelverk. Detta får till följd att personer som bedömts utifrån  Socialnämnden kan i förekommande fall ge ekonomiskt bistånd till boendekostnaden i avvaktan på hyresnämndens beslut.


Olika projekttyper

Ekonomiskt bistånd - Bollnäs kommun

RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd . Nacka kommun . 2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande. Självförsörjning kan uppnås på flera sätt, bland annat Arbetsmarknadsnämnden fastställer riktlinjer och tillämpning av riktlinjer, principer för beräkning och bedömning av ekonomiskt bistånd samt försörjningsstödets skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § andra stycket och för ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd - Norrkoping

Försörjningsstödet delas upp i  Individ- och familjenämnden i Västerås stad har tagit fram riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialkontor ekonomi har till stöd  1.6 Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd .

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara stöd för handläggaren i bedömningen av skälig levnadsnivå samt stödja rättssäkerheten för den enskilde genom att handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig.