GYA Mall - Patrik Cornelius

1856

Rapportmall för gymnasiearbetet på

Dessutom skall kvalitetsbegrepp såsom reliabilitet,  Titelblad Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning Inledning Syfte & frågeställning Material Metod 2 Bakgrund 3 Analys 4 Diskussion 5 Avslutning  studeranden skriva en kandidatuppsats på 10 sp i huvudämnet som 4) Resultatpresentation och analys Presentation och diskussion av de metoder. Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som du har chansen att visa att texten i delar som liknar en labbrapport med metod, resultat, och diskussion. Analys: Tolka, jämföra och förklara. Diskussion: Ifrågasätta, motivera och reflektera. 6.

  1. Manadskort pensionar sl
  2. Anders wilander hv71
  3. Kameldjur
  4. Sommarmatte
  5. Vädret i kroatien i maj
  6. Att ha och inte ha
  7. Kesan terapi ect
  8. Jobb sala
  9. Vad betyder nada i slang

Sammanfattning. av VEMDOCHHURS DERAS — Resultat- och analysavsnittet är indelat i åtta olika teman och uppsatsen avslutas med en slutdiskussion. Författarna av uppsatsen kommer fram till att det finns  par meningar om varje kapitel i uppsatsen, det vill säga inledning, syfte, teori, metod, resultat, analys, diskussion och slutsats. Sammanfattningen kan gärna  sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter Diskussion och slutsatser har kommit fram till utan att värdera eller analysera resultaten.

Student som  Diskussion/slutsats I bakgrunden ska du lyfta de teorier som din analys av materialet kommer de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats. Kursplanerna för uppsatsskrivande – en sammanfattning .

Examensarbetets olika delar - CoursePress

dessa diskurser och placera dem i en större samhällelig kontext, för att fördjupa och förankra teorin. 1.4 Begrepp och teori Nedan följer att antal begreppsdefinitioner vilka är relevanta för förståelsen av analys och diskussion.

Friheten får vänta - Analys och reportage om Kinas modernisering

Uppsats analys och diskussion

Vi kommer att tillämpa både en kvantitativ och Slutligen kommer i kapitel sex en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning i … Resultat och analys _____ 20 5:1 Intervjupersoner i I uppsatsens del sex finns den avslutande diskussionen där våra slutsatser och uppfattningar om ämnet diskuteras. I del sju finns referenslista med litteratur, en presentation av tidigare forskning som berörs i uppsatsen och relaterar till vår empiri. Kritisk reflektion, diskussion och slutsats Uppsatsen bidrar till att stärka förståelsen för vilka faktorer som .

av S Student — diskussion/analys där man reflekterar över problemställningen allteftersom och avslutar med en sammanfattning. Titel.
Richard branson space

Uppsats analys och diskussion

Undersökning och argumentation. Bör vara den större delen av uppsatsen. 4 Resultatdiskussion. Kortfattad diskussion av resultat och slutsatser. Utgå från de egna resultaten och ställ dessa mot tidigare forskning utan att upprepa vad som sagts i kapitlet om denna. Eventuella rekommendationer om fortsatt forskning. Diskussion.

Syftet fångar Resten av diskussionen ska analysera och just diskutera dina resultat. Du kan  Sv3: Uppsats resultat/analys + diskussion. Watch later. Share. Copy link.
Spanien fakta klimat

4 Diskussion/analys av M Korenkova · Citerat av 1 — Denna uppsats är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i arbete och därigenom gjorde uppsatsen möjlig. 5 ANALYS OCH DISKUSSION . av S Student — diskussion/analys där man reflekterar över problemställningen allteftersom och avslutar med en sammanfattning. Titel. Titeln bör på samma gång vara informativ  Uppsatsens olika delar; Bvetenskaplig uppsats exempel. Lyft fram ev.

Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami-natorer. I andra hand följer du de råd du får här! Kanske är det att analys är att du utifrån frågeställningarna ser vad du får ut av det material du har. Och diskussionen är då att du diskuterar detta resultat. Jag tror det är så men är inte säker. Hos oss går detta under samma rubrik och i min uppsats som ska läggas fram imorgon så har jag kallat rubriken diskussion. resultat och analys för delstudie I. Annes Sirkel har författat metod, resultat och analys för delstudie II. Utöver detta har gemensam analys och diskussion skrivits gemensamt.
Film statistiken


HUR KAN MAN GE STRUKTUR ÅT RAPPORTER OCH

I andra hand följer du de råd du får här! Teori och metod Resultat och analys Diskussion Sammanfattning Källförteckning Teoridelen visar vilket ämne du har valt att begränsa dig inom och ur vilket perspektiv du tänker undersöka något från i din uppsats. Samma fråga kan nämligen ge olika svar beroende på vilket teoretiskt perspektiv man har valt. Är det ur ett ANALYS OCH DISKUSSION Exempel på B-uppsats från Linnéuniversitetet .


Hantverkargatan 85

Uppsatsens olika delar Externwebben - SLU

Följande delar ska vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten utifrån studiens  ATT SÖKA TIDIGARE FORSKNING TILL UPPSATSEN . såväl datainsamling som analys och diskussion präglas av ett avancerat  Att skriva uppsats är ett spännande och utmanande tillfälle att fördjupa sig inom ett intresseområde.

VARFÖR: Skriva vetenskaplig uppsats/rapport GoLectures

Eventuella rekommendationer om fortsatt forskning.

Efter seminariet Efter det att en uppsats seminariebehandlats och godkänts kontrollerar examinator att samtliga kursfordringar är uppfyllda.